پردیــس

پردیس چت

 

سیـلــــــــــــومـــ

 

خوشـــــــ حـــال میشــــم

 

 

بـــه ایـــن رومـــ ســـر بزنیـــد دوستــانــــ

 

مطمئــنـــ باشیـــد خوشــتــون میــاد

 

پردیس چت

[ سه شنبه 24 تير 1398برچسب:, ] [ 13:43 ] [ laleh ] [ ]

اونــی کــه

 

اونــــــــــی کـــــه خـــــودم میخــــوام نشـــدم

 

 

بعــــد بیـــام بشـــم اونـــی کـــه تـــو میخـــوایــــ ...!!

 

 

 

 

[ یک شنبه 22 تير 1393برچسب:, ] [ 12:28 ] [ laleh ] [ ]

رابــطـــه مجـ ـ ـ ـدد

 

ببـیــــنـــــــــ ـ ـ ـ ـ 

 

اســکــــــل

 

در حـــده ساعـــتـــمم نیستـــی

 

کـــه بخـــوام دســــ بنــــ ـ ـ ـدازمـــت

 

چـــه بـــرســـه بـــه رابــطــــه مجـــدد

 

اشک|گریه|عشق

 

 

[ یک شنبه 22 تير 1393برچسب:, ] [ 12:23 ] [ laleh ] [ ]

ازدور

 

 

بـــــه مــــن نـــزدیکـــــ نشـــــــ ـ ـ ـ ـ ـــو

 

اخلـــاقــــــــــــــم از دور قشــنـگــــــ تـــــ ـ ـ ـ ـ ـــره ...!!

 

[ یک شنبه 22 تير 1393برچسب:, ] [ 12:19 ] [ laleh ] [ ]

×...×

 

مـــــن

 

جوکــــــرم

 

حـــالــــ نمـــــی کنــــم بـــا بقیــــه بــــر بخــورمــــ ... !!

 

 

 

دخـتـــری کـــه با شکستــــن یـــه ناخـــن

 

9 تـــا دیگـــه رو بگیـــره

 

ببیـــــن دلـــش بشکنـــه چیکــــار میکنــــه ...

 

 

d29394950b1609996615244da3364001-425

 

وقـــــتـــــی

 

ادمـــ از خــاکـــه

 

تعجـــبــــی نـــداره کـــه کـــرم داشتـــه بـــاشـــه

 

love_girl_2013_%281%29.jpg

 

بــــه بعضــیــــا بایـــد گفـــت :

 

عزیــــزم

 

مــــن کارگــــردانـــــ همونـــ فیلمــــیـــم

 

کــه تـــو داریـــ واســـم بـــازیـــ  میکنــــی

 

[ یک شنبه 22 تير 1393برچسب:, ] [ 11:50 ] [ laleh ] [ ]

...

اونــــــی کــــه

 

واســـه تـــو ادعــا میکنــــــه

 

واســـه بـــا مـــا بودنــــ دعــــا میکنــــه ،

 

بـــــلــــه !

 

بعضـــــــــی هــا رو

 

بایـــد مثــــل آشغالــــــ دور انداختــــــــ

 

ولــــی انقـــــدر معــــرفتـــــ داریـــــم کـــه

 

اونــــارو مـــی بـــوسیــــم و کنــــار میــــذاریـــــم !

 

 

 
 
 
ﻋﺰﯾــــﺰﻡ ﺍﮔـــــﻪ ﺑﺨــــﻮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤـــــﻮ ﺍﺯ ﺍﻭﻝــــ ﺑﻨﻮﯾﺴـــــﻢ ،
 
 
 
ﺷﻤـــﺎ ﭘﯿـــﺎﻡ ﺑﺎﺯﺭگاﻧـــــﯽ ﻭﺳﻄﺸــــﻢ ﻧﻤﯿﺸـــــﯽ !
 
 
 
[ شنبه 21 تير 1393برچسب:, ] [ 16:50 ] [ laleh ] [ ]

تا اخـــر عمــر

 
 
تــــــــــا آخــــــــــر عمــــــــر
 
درگیــــــــــرم خـواهــــــــــی بــــــــــود
 
انکـــــــــــــــار نکـــــــــن ؛
 
مقایـســــــه تـــو را از پـــــایــــ در مـــــی آورد ... !!
 
 
[ شنبه 21 تير 1393برچسب:, ] [ 16:30 ] [ laleh ] [ ]

...!!

 
 
هــــــر اشــــغـــالیـــــو تـــو قلبــــتـــــ راه ندهــــ
 
 
جـــای افتـــــابـــه ــتــــو دکــــور نیســــتــــ
 
 
[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 13:19 ] [ laleh ] [ ]

بعضـیــا

 
 
بعضــیـــــــــا
 
حوصـــلشــــونـــــ کــــه ســـر میــــره
 
خیـــالـــ میکنـــن
 
دلشــــونــــم تنگـــــ شـــده
[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 13:13 ] [ laleh ] [ ]

سگــــ چشمــایــ مـــن

 
ســگـــــ چشـــمایــــ مــــن
 
پـــاچـــه خیـــلیــــا رو گـــرفـــتــــــه
 
پـــــس خیــــره نشـــــو ... !!
 
 
 
[ پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:, ] [ 13:9 ] [ laleh ] [ ]